03 Aug 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
27 Jul 2018
Rp.
620
.500
Batam ke
Jakarta
21 Jul 2018
Rp.
891
.900
Jakarta ke
Makassar
29 Jul 2018
Rp.
565
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
03 Aug 2018
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar