12 Oct 2017
Rp.
543
.800
Surabaya ke
Makassar
06 Oct 2017
Rp.
532
.500
Batam ke
Jakarta
07 Oct 2017
Rp.
451
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
10 Oct 2017
Rp.
489
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
09 Oct 2017
Rp.
759
.000
Yogyakarta ke
Denpasar