29 Nov 2017
Rp.
837
.000
Surabaya ke
Denpasar
25 Nov 2017
Rp.
653
.950
Jakarta ke
Surabaya
28 Nov 2017
Rp.
683
.200
Jakarta ke
Makassar
28 Nov 2017
Rp.
519
.000
Jakarta ke
Singapore
11 Dec 2017
Rp.
775
.500
Semarang ke
Jakarta