02 Dec 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
30 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
01 Dec 2018
Rp.
493
.200
Surabaya ke
Jakarta
24 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
18 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya