30 Jul 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
03 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
01 Aug 2018
Rp.
451
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
29 Jul 2018
Rp.
565
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
30 Jul 2018
Rp.
146
.3000
Yogyakarta ke
Denpasar