24 Aug 2019
Rp.
130
.0600
Surabaya ke
Makassar
26 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
27 Aug 2019
Rp.
1.250
.000
Surabaya ke
Jakarta
08 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta