30 Dec 2017
Rp.
473
.000
Palembang ke
Jakarta
15 Dec 2017
Rp.
781
.000
Jakarta ke
Surabaya
29 Dec 2017
Rp.
722
.000
Surabaya ke
Jakarta
18 Dec 2017
Rp.
1.819
.000
Jakarta ke
Singapore
25 Dec 2017
Rp.
123
.2000
Yogyakarta ke
Denpasar