05 Mar 2018
Rp.
594
.000
Jakarta ke
Medan
08 Mar 2018
Rp.
593
.000
Batam ke
Jakarta
04 Mar 2018
Rp.
649
.100
Jakarta ke
Balikpapan
13 Mar 2018
Rp.
1.723
.200
Jakarta ke
Kuala Lumpur
20 Mar 2018
Rp.
977
.900
Semarang ke
Jakarta