30 Aug 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
31 Aug 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
28 Aug 2018
Rp.
528
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
03 Sep 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
30 Aug 2018
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar