31 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
30 Oct 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
30 Oct 2018
Rp.
528
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
30 Oct 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
15 Nov 2018
Rp.
782
.100
Semarang ke
Jakarta