30 Dec 2017
Rp.
810
.000
Surabaya ke
Makassar
27 Dec 2017
Rp.
869
.650
Batam ke
Jakarta
21 Dec 2017
Rp.
1.066
.000
Jakarta ke
Makassar
15 Dec 2017
Rp.
1.539
.000
Jakarta ke
Singapore
27 Dec 2017
Rp.
141
.9000
Yogyakarta ke
Denpasar