18 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
11 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
14 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Makassar
27 Aug 2020
Rp.
540
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur