21 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
19 Jul 2020
Rp.
670
.000
Batam ke
Jakarta
14 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
18 Jul 2020
Rp.
1.404
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur