01 Dec 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
16 Nov 2018
Rp.
959
.295
Jakarta ke
Surabaya
21 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
02 Dec 2018
Rp.
621
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
22 Nov 2018
Rp.
127
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar