09 May 2018
Rp.
555
.800
Surabaya ke
Makassar
24 Apr 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
22 Apr 2018
Rp.
604
.800
Jakarta ke
Makassar
06 May 2018
Rp.
719
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 May 2018
Rp.
109
.0100
Yogyakarta ke
Denpasar