31 Dec 2018
Rp.
895
.800
Surabaya ke
Makassar
22 Dec 2018
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
21 Dec 2018
Rp.
2.059
.000
Jakarta ke
Makassar
15 Dec 2018
Rp.
1.755
.000
Jakarta ke
Singapore
30 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta