17 Dec 2021
Rp.
931
.500
Jakarta ke
Medan
16 Dec 2021
Rp.
1.411
.300
Batam ke
Jakarta
08 Dec 2021
Rp.
1.090
.900
Jakarta ke
Makassar
08 Dec 2021
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur