04 Aug 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
22 Jul 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
26 Jul 2018
Rp.
981
.000
Jakarta ke
Makassar
29 Jul 2018
Rp.
565
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
02 Aug 2018
Rp.
132
.2200
Yogyakarta ke
Denpasar