10 Apr 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
22 Mar 2018
Rp.
472
.600
Jakarta ke
Surabaya
21 Mar 2018
Rp.
688
.400
Jakarta ke
Makassar
07 Apr 2018
Rp.
589
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
12 Apr 2018
Rp.
891
.000
Semarang ke
Jakarta