02 Dec 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
19 Nov 2018
Rp.
896
.675
Padang ke
Jakarta
28 Nov 2018
Rp.
506
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
19 Nov 2018
Rp.
910
.000
Jakarta ke
Singapore
30 Nov 2018
Rp.
140
.2500
Yogyakarta ke
Denpasar