27 Apr 2021
Rp.
679
.600
Jakarta ke
Medan
23 Apr 2021
Rp.
536
.240
Batam ke
Jakarta
21 Apr 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
04 May 2021
Rp.
764
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur