29 Sep 2018
Rp.
730
.000
Jakarta ke
Medan
05 Oct 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
29 Sep 2018
Rp.
1.465
.000
Jakarta ke
Balikpapan
04 Oct 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
21 Sep 2018
Rp.
151
.0000
Jakarta ke
Surabaya