21 Nov 2018
Rp.
873
.800
Surabaya ke
Makassar
14 Nov 2018
Rp.
637
.435
Jakarta ke
Surabaya
27 Nov 2018
Rp.
493
.200
Surabaya ke
Jakarta
24 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
02 Dec 2018
Rp.
734
.800
Semarang ke
Jakarta