12 Mar 2018
Rp.
491
.000
Surabaya ke
Makassar
22 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
23 Feb 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
23 Feb 2018
Rp.
769
.000
Jakarta ke
Singapore
16 Mar 2018
Rp.
740
.300
Semarang ke
Jakarta