19 Nov 2018
Rp.
470
.100
Surabaya ke
Denpasar
25 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
21 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
28 Nov 2018
Rp.
535
.750
Denpasar ke
Yogyakarta
17 Nov 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya