03 Jan 2019
Rp.
158
.9900
Surabaya ke
Makassar
31 Dec 2018
Rp.
1.063
.800
Batam ke
Jakarta
19 Dec 2018
Rp.
2.163
.500
Jakarta ke
Makassar
16 Dec 2018
Rp.
2.305
.000
Jakarta ke
Singapore
24 Dec 2018
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar