31 Oct 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
22 Oct 2018
Rp.
764
.925
Jakarta ke
Surabaya
24 Oct 2018
Rp.
695
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Oct 2018
Rp.
495
.500
Jakarta ke
Singapore
10 Nov 2018
Rp.
819
.500
Semarang ke
Jakarta