08 May 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
22 Apr 2018
Rp.
494
.600
Jakarta ke
Surabaya
01 May 2018
Rp.
970
.000
Jakarta ke
Balikpapan
02 May 2018
Rp.
499
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
14 May 2018
Rp.
740
.300
Semarang ke
Jakarta