01 May 2019
Rp.
164
.6300
Jakarta ke
Medan
02 May 2019
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
05 May 2019
Rp.
1.010
.200
Surabaya ke
Jakarta
07 May 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta