19 Dec 2018
Rp.
767
.100
Surabaya ke
Denpasar
16 Dec 2018
Rp.
1.006
.100
Jakarta ke
Surabaya
24 Dec 2018
Rp.
1.960
.000
Jakarta ke
Balikpapan
16 Dec 2018
Rp.
2.305
.000
Jakarta ke
Singapore
16 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya