24 Nov 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
25 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
26 Nov 2018
Rp.
764
.500
Yogyakarta ke
Jakarta
15 Nov 2018
Rp.
1.060
.000
Jakarta ke
Singapore
08 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta