24 Jan 2019
Rp.
342
.500
Surabaya ke
Denpasar
23 Jan 2019
Rp.
459
.400
Jakarta ke
Surabaya
29 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
23 Jan 2019
Rp.
815
.000
Jakarta ke
Singapore
07 Feb 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta