27 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
24 Dec 2018
Rp.
1.194
.700
Batam ke
Jakarta
29 Dec 2018
Rp.
1.452
.400
Surabaya ke
Jakarta
25 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
04 Jan 2019
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta