24 Jul 2020
Rp.
371
.100
Palembang ke
Jakarta
26 Jul 2020
Rp.
670
.000
Batam ke
Jakarta
15 Jul 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Jul 2020
Rp.
1.204
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur