30 Jul 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
30 Jul 2018
Rp.
686
.500
Batam ke
Jakarta
25 Jul 2018
Rp.
770
.000
Jakarta ke
Makassar
27 Jul 2018
Rp.
785
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
29 Jul 2018
Rp.
968
.000
Yogyakarta ke
Denpasar