19 Aug 2018
Rp.
723
.100
Surabaya ke
Denpasar
20 Aug 2018
Rp.
1.115
.000
Jakarta ke
Surabaya
25 Aug 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
30 Aug 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
25 Aug 2018
Rp.
583
.500
Denpasar ke
Lombok