29 Nov 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
26 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
22 Nov 2018
Rp.
992
.000
Jakarta ke
Makassar
25 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
01 Dec 2018
Rp.
819
.500
Semarang ke
Jakarta