31 Dec 2017
Rp.
744
.000
Surabaya ke
Makassar
16 Dec 2017
Rp.
902
.000
Jakarta ke
Surabaya
15 Dec 2017
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Dec 2017
Rp.
1.259
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Jan 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta