30 Oct 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
29 Oct 2018
Rp.
653
.500
Batam ke
Jakarta
19 Oct 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
29 Oct 2018
Rp.
571
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
04 Nov 2018
Rp.
679
.800
Semarang ke
Jakarta