19 Nov 2018
Rp.
470
.100
Surabaya ke
Denpasar
21 Nov 2018
Rp.
1.398
.275
Padang ke
Jakarta
27 Nov 2018
Rp.
550
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
01 Dec 2018
Rp.
621
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Dec 2018
Rp.
819
.500
Semarang ke
Jakarta