19 Jan 2019
Rp.
972
.800
Surabaya ke
Makassar
18 Jan 2019
Rp.
1.313
.000
Jakarta ke
Surabaya
25 Jan 2019
Rp.
1.454
.000
Jakarta ke
Makassar
31 Jan 2019
Rp.
623
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
27 Jan 2019
Rp.
154
.3300
Yogyakarta ke
Denpasar