26 Dec 2017
Rp.
163
.9000
Jakarta ke
Medan
22 Dec 2017
Rp.
978
.550
Batam ke
Jakarta
22 Dec 2017
Rp.
1.429
.000
Jakarta ke
Makassar
30 Dec 2017
Rp.
1.059
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
10 Jan 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta