03 Oct 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
05 Oct 2018
Rp.
770
.375
Batam ke
Jakarta
09 Oct 2018
Rp.
482
.200
Surabaya ke
Jakarta
29 Sep 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
29 Sep 2018
Rp.
506
.500
Denpasar ke
Lombok