28 Aug 2019
Rp.
138
.8600
Surabaya ke
Makassar
26 Aug 2019
Rp.
1.411
.400
Batam ke
Jakarta
21 Aug 2019
Rp.
1.778
.500
Jakarta ke
Makassar
08 Sep 2019
Rp.
930
.600
Semarang ke
Jakarta