24 Feb 2018
Rp.
381
.000
Surabaya ke
Denpasar
23 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
25 Feb 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
07 Mar 2018
Rp.
549
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
19 Mar 2018
Rp.
578
.600
Semarang ke
Jakarta