02 Feb 2021
Rp.
332
.600
Palembang ke
Jakarta
27 Jan 2021
Rp.
970
.300
Batam ke
Jakarta
21 Jan 2021
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
06 Feb 2021
Rp.
1.255
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur