21 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
11 Aug 2020
Rp.
745
.600
Jakarta ke
Surabaya
20 Aug 2020
Rp.
816
.000
Jakarta ke
Balikpapan
17 Aug 2020
Rp.
946
.616
Denpasar ke
Yogyakarta