12 Dec 2022
Rp.
651
.750
Palembang ke
Jakarta
05 Dec 2022
Rp.
1.532
.696
Batam ke
Jakarta
02 Dec 2022
Rp.
1.222
.730
Jakarta ke
Makassar
13 Dec 2022
Rp.
1.414
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur