27 Aug 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
03 Sep 2018
Rp.
707
.675
Batam ke
Jakarta
24 Aug 2018
Rp.
882
.000
Jakarta ke
Makassar
27 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Sep 2018
Rp.
922
.900
Yogyakarta ke
Denpasar