28 Dec 2017
Rp.
744
.000
Surabaya ke
Makassar
16 Dec 2017
Rp.
902
.000
Jakarta ke
Surabaya
26 Dec 2017
Rp.
1.042
.800
Yogyakarta ke
Jakarta
02 Jan 2018
Rp.
1.059
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 Jan 2018
Rp.
107
.2500
Semarang ke
Jakarta