20 Nov 2018
Rp.
613
.100
Surabaya ke
Denpasar
26 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
28 Nov 2018
Rp.
506
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
29 Nov 2018
Rp.
560
.500
Denpasar ke
Yogyakarta
06 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta