29 Oct 2018
Rp.
661
.800
Jakarta ke
Medan
30 Oct 2018
Rp.
765
.150
Batam ke
Jakarta
31 Oct 2018
Rp.
484
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
01 Nov 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
23 Oct 2018
Rp.
129
.6600
Jakarta ke
Surabaya