04 Mar 2020
Rp.
331
.100
Palembang ke
Jakarta
18 Feb 2020
Rp.
853
.400
Jakarta ke
Surabaya
24 Feb 2020
Rp.
915
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Feb 2020
Rp.
480
.000
Jakarta ke
Singapore