20 Sep 2019
Rp.
711
.300
Jakarta ke
Surabaya
24 Sep 2019
Rp.
1.424
.400
Padang ke
Jakarta
24 Sep 2019
Rp.
1.822
.500
Jakarta ke
Makassar
23 Sep 2019
Rp.
1.130
.000
Jakarta ke
Singapore