20 Dec 2018
Rp.
101
.7900
Surabaya ke
Makassar
21 Dec 2018
Rp.
1.620
.400
Batam ke
Jakarta
25 Dec 2018
Rp.
1.012
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
26 Dec 2018
Rp.
880
.731
Denpasar ke
Yogyakarta
15 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya