06 Apr 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
25 Mar 2018
Rp.
601
.600
Padang ke
Jakarta
26 Mar 2018
Rp.
688
.400
Jakarta ke
Makassar
22 Mar 2018
Rp.
809
.000
Jakarta ke
Singapore
27 Mar 2018
Rp.
481
.500
Denpasar ke
Lombok