31 Aug 2018
Rp.
580
.000
Surabaya ke
Makassar
19 Aug 2018
Rp.
1.210
.175
Padang ke
Jakarta
28 Aug 2018
Rp.
474
.500
Surabaya ke
Jakarta
29 Aug 2018
Rp.
631
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta