01 Nov 2018
Rp.
521
.800
Surabaya ke
Makassar
21 Oct 2018
Rp.
896
.675
Padang ke
Jakarta
18 Oct 2018
Rp.
726
.900
Jakarta ke
Makassar
17 Oct 2018
Rp.
715
.000
Jakarta ke
Singapore
05 Nov 2018
Rp.
935
.000
Semarang ke
Jakarta