08 May 2018
Rp.
517
.400
Surabaya ke
Makassar
04 May 2018
Rp.
617
.000
Batam ke
Jakarta
29 Apr 2018
Rp.
663
.100
Jakarta ke
Makassar
29 Apr 2018
Rp.
499
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
01 May 2018
Rp.
109
.0100
Yogyakarta ke
Denpasar