29 Nov 2019
Rp.
105
.5600
Jakarta ke
Medan
30 Nov 2019
Rp.
1.343
.200
Batam ke
Jakarta
27 Nov 2019
Rp.
1.278
.000
Jakarta ke
Makassar
21 Nov 2019
Rp.
800
.000
Jakarta ke
Singapore