28 Sep 2021
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
20 Sep 2021
Rp.
523
.300
Jakarta ke
Surabaya
28 Sep 2021
Rp.
1.459
.000
Jakarta ke
Balikpapan
07 Oct 2021
Rp.
1.414
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur