10 Mar 2018
Rp.
305
.800
Palembang ke
Jakarta
23 Feb 2018
Rp.
457
.600
Jakarta ke
Surabaya
23 Feb 2018
Rp.
663
.400
Jakarta ke
Makassar
26 Feb 2018
Rp.
497
.600
Jakarta ke
Singapore
16 Mar 2018
Rp.
740
.300
Semarang ke
Jakarta