26 Aug 2018
Rp.
635
.100
Surabaya ke
Denpasar
23 Aug 2018
Rp.
537
.500
Jakarta ke
Surabaya
25 Aug 2018
Rp.
772
.000
Jakarta ke
Makassar
08 Sep 2018
Rp.
865
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
08 Sep 2018
Rp.
680
.900
Semarang ke
Jakarta