02 Nov 2020
Rp.
594
.900
Jakarta ke
Medan
06 Nov 2020
Rp.
680
.400
Batam ke
Jakarta
30 Oct 2020
Rp.
728
.000
Jakarta ke
Makassar
05 Nov 2020
Rp.
1.045
.250
Jakarta ke
Kuala Lumpur