20 Aug 2020
Rp.
678
.500
Jakarta ke
Medan
13 Aug 2020
Rp.
944
.700
Padang ke
Jakarta
15 Aug 2020
Rp.
1.003
.000
Jakarta ke
Makassar
17 Aug 2020
Rp.
946
.616
Denpasar ke
Yogyakarta