29 Nov 2018
Rp.
440
.000
Palembang ke
Jakarta
20 Nov 2018
Rp.
1.555
.025
Padang ke
Jakarta
23 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
25 Nov 2018
Rp.
512
.210
Denpasar ke
Yogyakarta
11 Dec 2018
Rp.
108
.0200
Semarang ke
Jakarta