30 May 2018
Rp.
708
.000
Jakarta ke
Medan
31 May 2018
Rp.
928
.500
Batam ke
Jakarta
01 Jun 2018
Rp.
385
.000
Yogyakarta ke
Jakarta
22 May 2018
Rp.
525
.000
Jakarta ke
Singapore
03 Jun 2018
Rp.
115
.3900
Yogyakarta ke
Denpasar