27 Jan 2019
Rp.
114
.3300
Surabaya ke
Makassar
02 Feb 2019
Rp.
1.587
.400
Batam ke
Jakarta
31 Jan 2019
Rp.
536
.100
Surabaya ke
Jakarta
03 Feb 2019
Rp.
802
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
30 Jan 2019
Rp.
108
.9000
Yogyakarta ke
Denpasar