01 Dec 2018
Rp.
531
.700
Surabaya ke
Makassar
30 Nov 2018
Rp.
889
.505
Batam ke
Jakarta
14 Nov 2018
Rp.
909
.500
Jakarta ke
Makassar
30 Nov 2018
Rp.
651
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
27 Nov 2018
Rp.
149
.6000
Yogyakarta ke
Denpasar