30 Dec 2018
Rp.
594
.000
Palembang ke
Jakarta
23 Dec 2018
Rp.
1.325
.600
Batam ke
Jakarta
24 Dec 2018
Rp.
1.960
.000
Jakarta ke
Balikpapan
02 Jan 2019
Rp.
981
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur
15 Dec 2018
Rp.
164
.4200
Jakarta ke
Surabaya