29 Jan 2021
Rp.
426
.600
Jakarta ke
Medan
21 Jan 2021
Rp.
417
.800
Jakarta ke
Surabaya
29 Jan 2021
Rp.
1.354
.000
Surabaya ke
Jakarta
20 Jan 2021
Rp.
784
.000
Jakarta ke
Kuala Lumpur